MUUTE lomailee heinäkuussa

MUUTE lo­mai­lee hei­nä­kuussa. 16.6. asti saa­pu­vat ti­lauk­set eh­ti­vät vielä val­mis­tua hei­nä­kuun al­ku­puo­lella.

704A7859

Suomenlinnan kesäkauppa on avattu

Suo­men­lin­nan ke­sä­kauppa on taas auki aina syys­kuun lop­puun asti. Löy­dät myy­mä­lästä kat­ta­van va­li­koi­man MUU­TEn rep­puja ja lauk­kuja sekä kau­niita ja laa­duk­kaita tuot­teita muilta pai­kal­li­silta te­ki­jöiltä. Kauppa on auki joka päivä klo 11-17.30. Ter­ve­tu­loa!

unnamed

unnamed (1)

Otan taas vastaan uusia tilauksia

Olen pa­la­nut äi­tiys­lo­malta työ­huo­neelle ja otan vas­taan uusia ti­lauk­sia. Pää­set MUU­TEn kaup­paan täältä.

IMG_1675

MUUTE on äitiyslomalla

Olen jää­mässä äi­tiys­lo­malle hel­mi­kuun lo­pussa ja MUUTE jää luo­valle tauolle. Tar­koi­tus on pa­lata taas pikku hil­jaa töi­hin sit­ten kun se tun­tuu hy­vältä. Il­moit­te­len tääl­lä­kin kun sen aika on. Va­loi­saa ke­vättä kai­kille!

unnamed