Finnish Design Pop Up ja Fair Made Finland

Tä­män vuo­den Vaa­te­val­lan­ku­mous-kam­panja jä­re­jes­te­tään 18.-24.4. MUUTE on mu­kana kah­dessa ta­pah­tu­massa. 18.4. avau­tuu Hel­sin­gin So­kok­sella Weeco­sin, Vaa­te­val­lan­ku­mouk­sen ja Sokos-tavaratalon jär­jes­tä­mässä FINNISH DESIGN POP UP. Pop-up jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saakka ja mu­kana siinä on kah­dek­san suo­ma­laista vas­tuul­li­sesti toi­mi­vaa merk­kiä. Li­säksi voit bon­gata MUU­TEn Fair Made Fin­land -ta­pah­tu­massa lau­an­taina 23.4. Teu­ras­ta­mon Kel­lo­hal­lissa.
#WHOMADEMYCLOTHES
71896566-3970-4594-a013-b69f303076a0

Uudet AILI-laukut nyt kaupassa

2a
AILI on siro kä­si­laukku, jossa tois­tuu re­puista tuttu rul­la­kiin­ni­tys. Se on val­mis­tettu kier­rä­tys­teks­tii­leistä Hel­sin­gin Kal­liossa. Lau­kun voi rul­lata kiinni ja sul­kea näp­pä­rällä mag­neet­ti­na­pilla tai an­taa ren­nosti tait­tua kiinni. Kä­si­lau­kussa on siro nah­ka­remmi, jolla lauk­kua voi kan­taa olalla. Rem­miä voi­daan sää­tää so­pi­van pi­tui­seksi tai ir­rot­taa ko­ko­naan, jol­loin AILI muun­tau­tuu tyy­lik­kääksi kir­je­kuo­ri­lau­kuksi

Löy­dät uu­det AI­LIt työ­huo­ne­kau­pasta Kal­liosta sekä net­ti­kau­pasta ja jäl­leen­myy­jiltä.
24