Finnish Design Pop Up ja Fair Made Finland

Tä­män vuo­den Vaa­te­val­lan­ku­mous-kam­pan­ja jä­re­jes­te­tään 18.-24.4. MUUTE on mu­ka­na kah­des­sa ta­pah­tu­mas­sa. 18.4. avau­tuu Hel­sin­gin So­kok­sel­la Weeco­sin, Vaa­te­val­lan­ku­mouk­sen ja So­kos-ta­va­ra­ta­lon jär­jes­tä­mäs­sä FINNISH DESIGN POP UP. Pop-up jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saak­ka ja mu­ka­na sii­nä on kah­dek­san suo­ma­lais­ta vas­tuul­li­ses­ti toi­mi­vaa merk­kiä. Li­säk­si voit bon­ga­ta MUU­TEn Fair Made Fin­land -ta­pah­tu­mas­sa lau­an­tai­na 23.4. Teu­ras­ta­mon Kel­lo­hal­lis­sa.
#WHOMADEMYCLOTHES
71896566-3970-4594-a013-b69f303076a0

Uudet AILI-laukut nyt kaupassa

2a
AILI on siro kä­si­laukku, jos­sa tois­tuu re­puista tut­tu rul­la­kiin­ni­tys. Se on val­mis­tet­tu kier­rä­tys­teks­tii­leis­tä Hel­sin­gin Kal­lios­sa. Lau­kun voi rul­la­ta kiin­ni ja sul­kea näp­pä­räl­lä mag­neet­ti­na­pil­la tai an­taa ren­nos­ti tait­tua kiin­ni. Kä­si­lau­kus­sa on siro nah­ka­rem­mi, jol­la lauk­kua voi kan­taa olal­la. Rem­miä voi­daan sää­tää so­pi­van pi­tui­sek­si tai ir­rot­taa ko­ko­naan, jol­loin AILI muun­tau­tuu tyy­lik­kääk­si kir­je­kuo­ri­lau­kuk­si

Löy­dät uu­det AI­LIt työ­huo­ne­kau­pas­ta Kal­lios­ta sekä net­ti­kau­pas­ta ja jäl­leen­myy­jil­tä.
24