Joulun odotusta

dsc_1033

Työ­huo­neella on ol­lut viime ai­koina ko­vin kii­reistä. Niin kii­reistä, että vä­lillä mu­kana on ol­lut pik­kua­pu­lai­nen pöy­dällä hyp­pe­le­mässä ja sei­nillä kii­peä­mässä… Val­mista kui­ten­kin tuli ja huo­menna suun­na­taan Kaa­pe­li­teh­taalle Or­na­mon De­sign Jou­lu­myy­jäi­siin. Ensi vii­kolla avau­tuu Kuo­pio De­sign­mar­ket, jonne on läh­te­nyt pa­ke­til­li­nen rep­puja. Myös Ro­va­nie­mellä MUU­TEn lau­kut ovat löy­tä­neet pe­rille asti, kii­tos Mai­noa Craft & De­sign. Tässä kuussa ote­taan sit­ten jo rau­hal­li­sem­min.