MUUTEn uusi koti

dsc_0874

on nyt Suo­men­lin­nan Susi­saa­rella Bas­tioni Hår­le­ma­nin käsityöläis- ja tai­tei­li­jayh­tei­sössä. Sielu le­pää mo­nella ta­paa. Enää ei tar­vitse läh­teä joka päivä lau­talla man­te­reelle ja kau­pun­gin hu­li­naan, vaan voi poi­keta en­nen töitä vaikka kas­vi­maalla. Työ­huone lä­hellä ko­tia hel­pot­taa to­della pal­jon pikkulapsi-freelancer-perheen ai­ka­tau­lu­pa­la­pe­liä. Ja työ­ti­lat van­hassa muu­rissa ovat tun­nel­mal­taan ai­nut­laa­tui­set. Pak­susei­näi­nen hol­vattu tila toimi Ruot­sin val­lan ai­kana mie­his­tö­suo­jana ja myö­hem­min Ve­nä­jän val­lan ai­kana he­vos­tal­lina. En­sim­mäi­senä il­tana jä­nis is­tahti ik­ku­nani eteen ja seu­rasi työs­ken­te­lyäni to­vin.

dsc_0891

miniAILI eli MAILI

mailijono3
Ylei­sön pyyn­nöstä syn­tyi tälle ke­sälle vielä pik­kui­nen ja simp­peli ke­sä­laukku. mi­niAILI eli MAILI rul­la­taan tut­tuun ta­paan kiinni ja sii­hen mah­tu­vat avai­met, pu­he­lin, lom­pakko ja var­muu­den vuoksi au­rin­ko­la­sit. MAI­LIn mu­kana tu­lee nah­ka­remmi sekä musta va­hattu puu­vil­la­nyöri, joita voi mie­len ja sään mu­kaan vaih­della.
MUUTE_MAILI_9

Finnish Design Pop Up ja Fair Made Finland

Tä­män vuo­den Vaa­te­val­lan­ku­mous-kam­panja jä­re­jes­te­tään 18.-24.4. MUUTE on mu­kana kah­dessa ta­pah­tu­massa. 18.4. avau­tuu Hel­sin­gin So­kok­sella Weeco­sin, Vaa­te­val­lan­ku­mouk­sen ja Sokos-tavaratalon jär­jes­tä­mässä FINNISH DESIGN POP UP. Pop-up jat­kuu hei­nä­kuun lop­puun saakka ja mu­kana siinä on kah­dek­san suo­ma­laista vas­tuul­li­sesti toi­mi­vaa merk­kiä. Li­säksi voit bon­gata MUU­TEn Fair Made Fin­land -ta­pah­tu­massa lau­an­taina 23.4. Teu­ras­ta­mon Kel­lo­hal­lissa.
#WHOMADEMYCLOTHES
71896566-3970-4594-a013-b69f303076a0