Tontuille tiedoksi

1.12. men­nessä teh­dyt ko­ti­maan ti­lauk­set eh­ti­vät pe­rille en­nen jou­lua.

IMG_0193

Joulun odotusta

dsc_1033

Työ­huo­neella on ol­lut viime ai­koina ko­vin kii­reistä. Niin kii­reistä, että vä­lillä mu­kana on ol­lut pik­kua­pu­lai­nen pöy­dällä hyp­pe­le­mässä ja sei­nillä kii­peä­mässä… Val­mista kui­ten­kin tuli ja huo­menna suun­na­taan Kaa­pe­li­teh­taalle Or­na­mon De­sign Jou­lu­myy­jäi­siin. Ensi vii­kolla avau­tuu Kuo­pio De­sign­mar­ket, jonne on läh­te­nyt pa­ke­til­li­nen rep­puja. Myös Ro­va­nie­mellä MUU­TEn lau­kut ovat löy­tä­neet pe­rille asti, kii­tos Mai­noa Craft & De­sign. Tässä kuussa ote­taan sit­ten jo rau­hal­li­sem­min.

MUUTEn uusi koti

dsc_0874

on nyt Suo­men­lin­nan Susi­saa­rella Bas­tioni Hår­le­ma­nin käsityöläis- ja tai­tei­li­jayh­tei­sössä. Sielu le­pää mo­nella ta­paa. Enää ei tar­vitse läh­teä joka päivä lau­talla man­te­reelle ja kau­pun­gin hu­li­naan, vaan voi poi­keta en­nen töitä vaikka kas­vi­maalla. Työ­huone lä­hellä ko­tia hel­pot­taa to­della pal­jon pikkulapsi-freelancer-perheen ai­ka­tau­lu­pa­la­pe­liä. Ja työ­ti­lat van­hassa muu­rissa ovat tun­nel­mal­taan ai­nut­laa­tui­set. Pak­susei­näi­nen hol­vattu tila toimi Ruot­sin val­lan ai­kana mie­his­tö­suo­jana ja myö­hem­min Ve­nä­jän val­lan ai­kana he­vos­tal­lina. En­sim­mäi­senä il­tana jä­nis is­tahti ik­ku­nani eteen ja seu­rasi työs­ken­te­lyäni to­vin.

dsc_0891

miniAILI eli MAILI

mailijono3
Ylei­sön pyyn­nöstä syn­tyi tälle ke­sälle vielä pik­kui­nen ja simp­peli ke­sä­laukku. mi­niAILI eli MAILI rul­la­taan tut­tuun ta­paan kiinni ja sii­hen mah­tu­vat avai­met, pu­he­lin, lom­pakko ja var­muu­den vuoksi au­rin­ko­la­sit. MAI­LIn mu­kana tu­lee nah­ka­remmi sekä musta va­hattu puu­vil­la­nyöri, joita voi mie­len ja sään mu­kaan vaih­della.
MUUTE_MAILI_9